Про діяльність ЧХМ

 

Відомості про умови праці

Комунальної установи «Чернівецький обласний художній музей»

 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ» (надалі по тексту – Художній музей), створений згідно Постанови Ради Міністрів УРСР №423 від 25 грудня 1987 р. та наказу Міністерства культури УРСР №25 від 14 січня 1988 року.

Власником майна Художнього музею є територіальні громади сіл, селищ, міст області, засновником Художнього музею є ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА.

Музейні колекції та музейні предмети належать до державної частини МУЗЕЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ.

Художній музей підпорядкований, підзвітний та підконтрольний УПРАВЛІННЮ КУЛЬТУРИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, яке здійснює оперативне керівництво, погоджує заохочення та стягнення, що стосується керівного складу Художнього музею та створює необхідні умови для його функціонування щодо професійної діяльності та Засновнику – щодо вирішення майнових питань.

Художній музей є науково-дослідною та культурно-освітньою установою, яка здійснює популяризацію художнього процесу, з метою залучення громадян до духовних скарбів, до надбань національної і світової історико-культурної спадщини, є центром зі збору, зберігання, наукового опрацювання і реставрації творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Статут є основним документом, що регулює діяльність музею, погоджується Управлінням культури та затверджується розпорядженням голови обласної ради.

Художній музей є бюджетною неприбутковою установою.

ЧХМ формує свою наукову, фінансову, господарську та іншу діяльність з виконання планових завдань, узгоджених Управлінням культури, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням Положень, встановлених цим Статутом.

Повна назва: комунальна установа «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ».

Скорочена назва – ЧХМ

Місце знаходження (юридична адреса Художнього музею) – 58002, м. Чернівці, Центральна площа,10; 58002.

Художній музей є науково-дослідна та культурно-освітня установа, яка призначена для вивчення, збереження та використання матеріальної і духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

Основними напрямками діяльності Художнього музею є: науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, пам’ятко охоронна робота.

Основним напрямком музейної політики в Художньому музеї є збереження та наукове вивчення історичних пам’яток, що становлять культурну цінність; забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності установи; підвищення фахової кваліфікації музейних працівників; сприяння розвитку формування сучасної інфраструктури музейної справи; підтримка наукових досліджень, пов’язаних з музейною справою; розвиток міжнародного співробітництва в галузі музейної справи.

Художній музей самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до статутної діяльності, економічної ситуації. Кошти музею використовуються на утримання штатних працівників, придбання експонатів, пропаганду мистецтва, реставрацію та ремонт, господарські витрати.

Фінансово-господарська діяльність Художнього музею здійснюється відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту і підконтрольна Управлінню культури та Засновнику.

Фінансування Художнього музею проводиться за рахунок коштів обласного бюджету, господарської діяльності, а також додаткових джерел фінансування, не заборонених Законодавством України.

Художній музей надає Управлінню культури та засновнику щорічний план та звіт фінансово-господарської діяльності.

Основним джерелом фінансування Художнього музею є кошти обласного бюджету.

Додаткове фінансування Художнього музею здійснюється за рахунок надання платних послуг, пожертвувань, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

Художній музей звільняється від оподаткування прибутків отриманих від надання платних послуг у порядку, передбаченому законодавством.

Благодійні надходження до Художнього музею залишаються у розпорядженні музею і використовуються на забезпечення його статутної діяльності (придбання технічних засобів, літератури тощо).

Очолює Художній музей директор, який призначається та звільняється з посади у відповідності до Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області.

Директор підзвітний Засновнику та Управлінню культури з усіх питань структурної, фінансової, соціально побутової, організаційно-господарської діяльності Художнього музею, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Художнього музею, відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно чинного законодавства.

Директор музею здійснює загальне керівництво, контролює та координує роботу заступника директора з наукової роботи та завідувачів структурних підрозділів, бере участь у наукових конференціях, симпозіумах, нарадах, займається науковою діяльністю, здійснює мистецтвознавчу експертизу культурних цінностей, співпрацює з іноземними юридичними і фізичними особами у сфері культури.

Директор є головою науково-методичної ради. Затверджує Положення про науково-методичну раду, склад фондово-закупівельної комісії та реставраційної ради.

Директор несе персональну відповідальність за здійснення наукової та фінансово-господарської діяльності установи.

Оплата праці директора здійснюється відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», зі змінами, наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Закону України «Про музеї та музейну справу» виходячи з установлених директору:

– посадового окладу згідно схем тарифних розрядів з урахуванням фактично відпрацьованого часу;

– доплати за вислугу років залежно від стажу роботи на посаді.

– надбавки за високі досягнення у праці у розмірі до 50 відсотків до посадового окладу з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

Згідно з чинним законодавством України директору надається основна щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних дні. Оплата відпустки проводиться, виходячи із середньомісячного заробітку, обчисленого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України ( постанова №100 від 08.02 1995р.). У разі відпустки, йому одночасно надається матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.